BESIX aangesteld als aannemer Pit & Foundation

22 november 2022

PALLAS kiest voor BESIX als aannemer voor het realiseren van de Pit and Foundation (bouwkuip) voor de PALLAS-reactor. Naar aanleiding van de uitgegeven tender is recent het contract getekend met BESIX.

BESIX heeft een sterke reputatie als het gaat om complexe projecten en staan bekend om de innovatieve manier waarop zij engineering en bouwen met elkaar integreren in hun processen. “We hebben er alle vertrouwen in dat BESIX de juiste partner is voor deze fase van het project” aldus Sietsche Eppinga, Construction Director PALLAS.

Werkzaamheden
In het eerste kwartaal van 2023 gaat BESIX starten met de mobilisatie van het werkterrein. Daarna wordt er gestart met de realisatie van de van de Pit and Foundation voor de PALLAS-reactor. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in het 3e kwartaal van 2024 afgerond.  

Duurzaamheid met oog voor de natuur
De Energy & Health Campus ligt naast het natuurgebied Zwanenwater en Pettemerduinen. Alle werkzaamheden worden conform de natuurvergunning uitgevoerd. Zo zijn er onder meer amfibieschermen geplaatst, kasten voor vleermuizen opgehangen en wordt er gewerkt aan de hand van een ecologisch werkprotocol. Uiteindelijk zullen, na afronding van de bouw, de omgevings- en natuurwaarden worden hersteld en waar mogelijk verbeterd. Er wordt leefgebied voor beschermde soorten toegevoegd volgens het protocol dat met ecologen is opgesteld.

PALLAS-project
Op Prinsjesdag heeft het kabinet het besluit genomen om financiële middelen te reserveren voor PALLAS. Daarbij is afgesproken dat de voorbereidingen van het werkterrein voortgezet kunnen worden. Definitieve besluitvorming over de volledige financiering van het project zal naar verwachting plaatsvinden in het voorjaar van 2023

 

Meer over NRG|PALLAS

NRG is koploper in de wereld met het onderzoek naar nieuwe nucleaire technologieën. Met de HFR produceert NRG medische isotopen waarmee artsen over de hele wereld levensbedreigende ziektes diagnosticeren en behandelen. Dagelijks zijn 30.000 patiënten afhankelijk van medische isotopen uit Nederland. Om leveringszekerheid in de toekomst te kunnen waarborgen wordt nu gewerkt aan de voorbereidingen voor de bouw van de PALLAS-reactor. De Stichting NRG en Stichting Voorbereiding Pallas-reactor vormen sinds april 2020 een personele unie. De Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (PALLAS) heeft tot doel het realiseren van een 'state-of-the-art’ multifunctionele reactor, die ontworpen wordt voor de productie van (medische) isotopen en voor het uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek. Deze reactor dient ter vervanging van de huidige Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten (NL). PALLAS is opgericht op 16 december 2013 met als doel het voorbereiden van een ontwerp, het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het organiseren van de financiering voor de bouw- en inbedrijfstelling van de PALLAS-reactor. De PALLAS-reactor zal een cruciale rol spelen in de leveringsketen voor radiofarmaceutische producten wereldwijd en in nucleair technologisch onderzoek. Met deze radiofarmaceutische producten kunnen miljoenen mensen met kanker en hart- en vaatziekten worden gediagnosticeerd en behandeld.

 
“Wij dragen graag bij aan een project met enorme maatschappelijke impact, het belang voor 30.000 patiënten per dag die afhankelijk zijn van medische isotopen uit Nederland. We kijken  met het hele team uit naar een fijne en plezierige samenwerking met Pallas.”

 Nic De Roeck
Algemeen Directeur BESIX Nederland


Member of logo